USŁUGI

Tłumaczone teksty

Wykonujemy tłumaczenia techniczne, naukowe i inne specjalistyczne o różnorodnej tematyce w zakresie głównych języków europejskich. Wszystkie teksty przyjmowane do tłumaczenia w ramach obsługiwanych przez nas języków i specjalności traktujemy jednolicie jak podstawowe, niezależnie od dziedziny, jakiej dotyczą.

Format i opracowanie edycyjne

Jeśli tekst przeznaczony do tłumaczenia jest dostarczony w formacie edytowalnym (np. .docx), wówczas, standardowo, w przetłumaczonym dokumencie jego forma zostaje w pełni zachowana, a formatem pliku tłumaczenia jest domyślnie format pliku oryginału. W innych przypadkach, forma dokumentu tłumaczenia oddaje formę dokumentu oryginalnego w stopniu umożliwiającym korzystanie z tego dokumentu bez konieczności odwoływania się do dokumentu źródłowego, zaś domyślnym formatem dokumentu jest .doc lub .docs – chyba, że Klient określi inne wymagania.

Co wykonujemy

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenie dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej (DTR) linii technologiczno-produkcyjnych; tłumaczenie instrukcji obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń; tłumaczenie specyfikacji technicznych, norm, standardów, patentów.  Nasza działalność tłumaczeniowa obejmuje różnorodne dziedziny. Dla przykładu, wykonujemy tłumaczenia z dziedziny przemysłu gazów technicznych, energetyki i ekologii.  Mamy ponadto w dorobku liczne tłumaczenia z zakresu innowacyjnych technologii (m.in. odnawialnych źródeł energii) w energetyce i ochronie środowiska, dla klientów zarówno z przemysłu, jak i z wyższych uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych.

Tłumaczenie artykułów naukowych

Wykonujemy tłumaczenia artykułów naukowych oraz innych prac naukowo-badawczych z większości dziedzin nauki i techniki. W swoim dorobku mamy ponad tysiąc artykułów, referatów i innych prac naukowych przetłumaczonych na język angielski. Prace te wygłaszane były na licznych międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, a wiele z nich zostało opublikowanych w międzynarodowych specjalistycznych czasopismach (w tym najbardziej prestiżowych, znajdujących się na tzw. „Liście Filadelfijskiej„).
Możemy także poszczycić się przetłumaczeniem wykazów dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych, takich jak np. autoreferaty habilitacyjne, a także tłumaczenia monografii profesorskich. W skład naszego dorobku tłumaczeniowego wchodzi również kilka pozycji książkowych oraz skryptów uczelnianych z dziedzin technicznych.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Wykonywane przez nas tłumaczenia specjalistyczne  obejmują, min., różrnorodne teksty z dziedziny kontroli i zapewnienia jakości, ekologii i ochrony środowiska, zarządzania, BHP (szkolenia), nauk medycznych, itp.
Na szczególne podkreślenie zasługuje tu tłumaczenie dokumentacji zapewnienia jakości (kontroli jakości, sterowania jakością). Przykładowo, przetłumaczyliśmy na język angielski obszerną dokumentację z zakresu sterowania jakością (plany jakości, księgi systemu jakości, księgi zapewnienia jakości, procedury, itp.) dla poważnych klientów z powiązaniami międzynarodowymi, w szczególności pod kątem norm ISO. Nasze doświadczenia w tym zakresie sięgają połowy lat 90-tych XX w.

Oferta specjalna – tłumaczenia techniczne i naukowe

W naszej ofercie tłumaczeń tekstów na specjalne uwydatnienie zasługują tłumaczenia techniczne i naukowe w zakresie języka angielskiego z uwagi na szczególnie rozległe doświadczenie i bogaty dorobek w tym zakresie.

  • Tłumaczenia techniczne z różnych dziedzin przemysłu i technologii: tłumaczenia instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń; tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) linii technologiczno-produkcyjnych, a także tłumaczenia norm, standardów, specyfikacji technicznych, procedur, opisów patentowych. Nasz dorobek tłumaczeniowy w tym zakresie obejmuje ponad sto tysięcy stron tekstów.
  • Tłumaczenie dokumentacji zapewnienia jakości i kontroli jakości: tłumaczenia dokumentacji z dziedziny sterowania jakością i zapewnienia jakości; tłumaczenia procedur jakości, planów jakości, ksiąg zapewnienia jakości, itp. Nasze doświadczenia i dorobek osiągnięte w tym zakresie plasują nasze biuro w gronie wiodących biur tłumaczeń w kraju.
  • Tłumaczenia artykułów naukowych – ze wszystkich ważniejszych dziedzin nauki i techniki. Mamy unikatowe tradycje tłumaczenia na język angielski różnorodnych prac naukowych, sięgające samego początku istnienia biura, tj. roku 1993. Osiągnięcia zdobyte na tym polu w ciągu tego okresu stawiają nasze biuro w ścisłej czołówce krajowej. Duża część przetłumaczonych przez nas prac naukowych została opublikowana w liczących się zagranicznych czasopismach, w tym wymienionych na tzw. „Liście Filadelfijskiej„.
  • Tłumaczenia innych prac naukowych: tłumaczenia referatów naukowych na konferencje i sympozja; tłumaczenia monografii profesorskich; tłumaczenia autoreferatów habilitacyjnych; tłumaczenia prac doktorskich; oraz tłumaczenia licznych, różnorodnych prac magisterskich i licencjackich.

Ogólne zasady zlecania tłumaczeń

Zlecenia tłumaczeń przyjmujemy po uprzedniej wycenie, która jest wykonana przez biuro bezpłatnie i niezobowiązująco.
Biuro Studio Tekst zastrzega sobie prawo do niewykonania wyceny, jeśli tłumaczenie nie odpowiada profilowi usług
świadczonych przez biuro, lub jeśli materiał do wyceny został dostarczony w innym formacie niż wymieniony poniżej.

Wycena tłumaczenia przez biuro

Aby uzyskać wiążącą wycenę tłumaczenia, prosimy o zlecenie wykonania bezpłatnej jego wyceny (Poproś o wycenę). Do
wyceny przyjmujemy pliki w formatach edytowalnych: .doc, docx, .xlsx, .ppt, .pptx, .rtf., a także w formacie .pdf.

Zlecenie tłumaczenia

Zlecenia tłumaczenia można dokonać na podstawie wyceny otrzymanej od biura. (Poproś o wycenę). Przed złożeniem
wyceny/zlecenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wykonywania usług.

Realizacja zleconego tłumaczenia

Zlecone tłumaczenie zostaje przyjęte do realizacji na podstawie potwierdzenia zlecenia wysłanego klientowi drogą
mailową oraz zapłaty faktury pro forma, jeśli została dołączona do potwierdzenia.
Wykonane tłumaczenie zostaje dostarczone pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez klienta. Jednocześnie
przesłana zostaje faktura w formie elektronicznej.

Pliki do pobrania

i

Regulamin wykonywania tłumaczeń

i

Polityka prywatności

i

Regulamin sprzedaży usług przez internet

Realizujemy tłumaczenia w pełni poprzez Internet, bez ograniczeń terytorialnych